GeolinQ
Spatial Data Management

Maaibestekposten samenvoegen en beheren

Het onderhouden van bermen en watergangen is van groot belang. Naast het maaien van bermen voor behoud van zichthoeken op kruispunten zorgt het geregeld maaien van watergangen ervoor dat een goede afwatering gewaarborgd is. Het onderhoud door gemeenten en waterschappen wordt aanbesteed aan onderhoudsbedrijven. De basis voor de aanbestedingen vormen de maaibestekposten waarin wordt beschreven welke werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de maaibestekposten zoals watergangen, bermen en kunstwerken.

Voor de onderlinge coördinatie tussen de gemeenten en het waterschap is het van belang om de maaibestekken met elkaar te delen en te integreren. Hierdoor kan worden voorkomen dat dezelfde maaibestekpost zowel door de gemeente en door het waterschap in het maaibestek wordt opgenomen en daarmee onnodig wordt gemaaid.

Waterschap Brabantse Delta

Het Waterschap Brabantse Delta gebruikt GeolinQ voor het efficiënt samenvoegen van maaibestekken van de gemeenten en andere deelnemers binnen het waterschap. Iedere gemeente en andere deelnemers hebben een eigen autorisatie en kunnen hun eigen maaidata uploaden. De aangeleverde gegevens worden automatisch verwerkt tot een centrale dataset met alle maaibestekken.

”GeolinQ is de schakel in het gezamenlijk maaibestek tussen het waterschap, gemeenten en andere instanties. ”

Elke deelnemer een eigen kaartportaal

Het waterschap heeft voor elke gemeente een eigen GeolinQ kaartportaal ter beschikking gesteld om het gemeentelijk maaibestekposten te importeren of te beheren. In de standaardconfiguratie wordt het beheer van de volgende typen maaibestekposten ondersteund:

  • Watergangen
  • Waterpartijen
  • Bermen en taluds
  • Bomen
  • Kunstwerken

Automatisch samenvoegen maaibestekkenposten

GeolinQ voegt automatisch de aangeleverde maaibestekposten van de verschillende gemeenten samen tot een centrale dataset van maaibestekposten. Deze samengevoegde dataset kan getoond worden als kaartlaag in het GeolinQ kaartportaal. Daarnaast kan de dataset verder verwerkt worden in andere applicaties of viewers door de dataset te exporteren als Shape files of te distribueren als WFS of WMS service.

Gebruik en mogelijke uitbreidingen

De huidige standaardconfiguratie voor het samenvoegen van maaibestekposten is voor alle GeolinQ gebruikers beschikbaar, en is primair voor de waterschappen ontwikkeld. De standaardconfiguratie heeft meerwaarde voor elke partij, bijvoorbeeld gemeenten en aannemers, die gebruik maken van maaibestekken. De standaardconfiguratie kan desgewenst aanpast en uitgebreid worden met andere typen maaibestekposten.    

Er kunnen ook aanvullingen op de standaardconfiguratie gemaakt worden zoals het vastleggen van uitgevoerd maaionderhoud. Door de maaibestekposten op basis waarvan aannemers de maaiwerkzaamheden verrichten te vergelijken met het uitgevoerde maaiwerk kan de kwaliteit van geleverde werkzaamheden beoordeeld gaan worden.

Ontdek de mogelijkheden van het automatisch samenvoegen en beheren van maaibestekken en andere data met GeolinQ

Neem contact met ons op