GeolinQ
Spatial Data Management

Ketentest registratie Bodemkundige boorbeschrijving, Basisregistratie Ondergrond (BRO)

IntellinQ heeft als technologie provider, deel genomen aan de twee ketentestconsortia voor het evalueren van de registratie van bodemkundige boorbeschrijvingen (BHR-P) voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De consortia testen diverse registraties die deel uitmaken van het BRO-systeem. De registraties ondersteunen het aanleveren en ontsluiten van data aan het BRO-systeem via webservices. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk om snel en eenvoudig data aan te leveren en op te vragen bij de BRO.    

Bron: TNO, Geologische Dienst Nederland

De BRO gaat deel uitmaken van het stelsel van basisregistraties in Nederland. De BRO gaat een eenduidige registratie vormen over de ondergrond. De BRO bestaat uit 26 registratieobjecten over onder andere metingen van de grondwaterstanden, welke grondsoort waar voor komt en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. De BRO wordt gefaseerd ingevoerd. Het BHR-P beschrijft de gegevens die het resultaat zijn van grondboringen en is een van de objecten die als eerste beschikbaar komt. Via de website www.basisregistratieondergrond.nl kunt u de meest actuele informatie over de BRO en de voortgang terugvinden. Informatie over het technisch aansluiten op de BRO vindt u op www.broinfo.nl

Resultaten ketentest met gebruikmaking van GeolinQ  

IntellinQ maakte deel uit van de twee consortia vanwege haar GeolinQ platform, datamanagement en datamanagementketens. IntellinQ richt zich in de ketentest voornamelijk op de evaluatie van ontsluiting van de bodemkundige boorbeschrijvingen (BHR-P) gegevens in een consortium met Gasunie en Sweco en een tweede consortium met Provincie Flevoland en Wageningen University Research (WUR).

Technische evaluatie

Het doel was om de BHR-P-gegevens te ontsluiten naar de gebruikers uit de twee consortia via GeolinQ. Het blijkt prima mogelijk om vanuit de BHR-P WSDL interface het datamodel van het BRO-systeem in GeolinQ te genereren. Met betrekking tot het ruimtelijk selecteren vanuit de WSDL services van TNO van gegevens is er een uitdrukkelijke wens dat dit kan ook met behulp van een polygoon uitvraag kan worden gezocht. Daarnaast wordt de maximale uitvraag van 2000 features als een belemmering ervaren.

Functionele evaluatie 

De gegevens, die door de BRO-BHR worden aangeleverd via de WSDL service en zijn ontsloten, zijn volgens beide consortia compleet. Gegevens kunnen zowel als conform de NEN5104 als Stiboka standaarden worden gebruikt. Wel wordt het model als complex ervaren waardoor inhoudelijke kennis voor vertaling naar eindgebruikers vaak gewenst is.   

Conclusie en meer informatie

De ketentest is door alle deelnemers als zeer positief ervaren. In korte tijd is veel ervaring opgedaan met de BRO-BHR ontsluiting via de BRO en de mogelijkheden en beperkingen hiervan. Alle ervaringen en aanbevelingen, inclusief links naar de GeolinQ evaluatie omgeving zijn beschikbaar in het 20170517 BRO-BHR-P evaluatierapport.