GeolinQ
Spatial Data Management

Views en Processen

Views en processen worden ingezet om in de informatiebehoefte van de eindgebruiker te voorzien. Views en processen worden geconfigureerd om afgeleide informatieproducten te maken op basis van de ingewonnen brondata. De afhankelijkheden tussen views, processen en de brondata worden voor de gehele keten automatisch vastgelegd en toegepast bij bijvoorbeeld veranderingen in de brondata. Als aan het begin van de keten gegevens veranderen, worden alle afgeleide views automatisch bijgewerkt en blijven alle datasets in GeolinQ up-to-date.

Views en Unions

Brongegevens kunnen met views worden geselecteerd en gecombineerd. Met referenties kunnen gegevens uit verschillende datasets aan elkaar worden gerelateerd. Met views kunnen zodoende informatieproducten worden gemaakt met selecties uit verschillende datasets en databronnen.

Datasets met dezelfde datastructuur kunnen worden samengevoegd door het gebruik van unions. Alle geselecteerde datasets in union worden samengevoegd tot een enkele dataset.

Processen

Processen verwerken één of meer datasets tot een nieuwe dataset in een taak. GeolinQ heeft verschillende processen om gegevens te verwerken:

  • Intersectie of snijden van datasets
  • Vergridden van rastergegevens of puntenwolken
  • Optellen en aftrekken van rasters
  • Bereken van contourenlijnen of op een raster

Om een proces snel te kunnen uitvoeren in taak wordt de procesdefinitie voor een proces vastgelegd. In de procesdefinitie voor het berekenen van doorsnijdingen wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke attributen van een klasse definitie worden gebruikt voor de doorsnijding en welke attributen uit de brondata worden overgenomen in het eindresultaat. De procesdefinitie kan nu gebruikt worden voor het verwerken gegevens uit meerdere brondatasets met dezelfde klasse definitie.