IntellinQ
Spatial Data Management

Beheer, koppelen en gebruik geografische gegevens

Voor het uitvoeren van projecten, beheren van objecten en onderzoeken worden een groot aantal typen gegevens ingewonnen. De wijze van inwinnen, van signalering in het veld, landmetingen tot LIDAR kunnen sterk verschillen en zo ook het formaat waarin gegevens beschikbaar zijn. Ook wordt gebruik gemaakt van al bestaande datasets zoals het Actueel Hogebestand Nederland (AHN) uit PDOK. Na inwinning wordt vaak ruwe data verwerkt tot geïnterpreteerde datasets. Voor efficiënt en betrouwbaar gebruik is het van belang dat selecties van gegevens eenvoudig en eenduidig beschikbaar zijn voor verschillende afnemergroepen met ieder hun specifieke relevante behoefte.  

Gegevens inwinnen 

GeolinQ biedt functionaliteit voor het definiëren van databronnen voor vastleggen van de meetgegevens en metadata van ingewonnen datasets. Daarbij worden vector data, puntenwolken, rasterdata en administratieve data ondersteund. Gegevens kunnen vanuit ASCII, Shape, LAS of GeoTIFF bestanden worden ingelezen maar ook handmatig worden ingevoerd. Geografische gegevens worden omgezet naar het coördinaatsysteem van de databron. Bij de import worden ook de metadata van alle ingewonnen gegevens, naar wens ISO 19115, geregistreerd.

Daarnaast kunnen gegevens gebruikt worden in GeolinQ die beschikbaar zijn als Web Feature Service (WFS). Ook kunnen bestaande databases als databron worden gekoppeld aan GeolinQ waarbij de gewenste gegevens ontsloten en gekoppeld kunnen worden.

Na inlezen of koppelen kunnen datasets direct gevisualiseerd worden en zijn alle kenmerken van de gegevens beschikbaar. Datasets zijn via geografische selectie en metadata eenvoudig te traceren.

De wijze van inwinnen van gegevens en beschikbaarheid van datasets uit externe bronnen is voortdurend aan verandering onderhevig. Doordat datamodellen in GeolinQ door gebruikers kunnen worden geconfigureerd zijn uitbreidingen en aanpassingen relatief eenvoudig door te voeren.

Gegevens combineren en beschikbaar stellen

Voor het integreren en beschikbaar stellen van de gewenste onderzoeksgegevens aan de juiste doelgroepen kent GeolinQ een aantal basis functies:

Functie Toelichting
JOINS Het koppelen van feature en entity datasets op gemeenschappelijke attributen.
UNIONS Het combineren van feature en entity datasets.
VIEWS Het maken van selecties uit feature en entity datasets en toevoegen van condities.
Seamless Point Surface Het selecteren, combineren en de-conflicteren van puntenwolken en rasterdata op basis van metadata en gemeenschappelijke meet attributen. 

Met het gebruik van deze functies kunnen afgeleide datasets worden geconfigureerd en gegevens naar de specifieke wensen van de eindgebruiker beschikbaar worden gesteld. Nieuwe onderzoeksgegevens worden direct verwerkt zodat eindgebruikers altijd de beschikking hebben over de meest actuele gegevens.

Gegevens ontsluiten

Datasets kunnen via dynamische kaarten en services aan eindgebruikers zoals bijvoorbeeld projectmedewerkers en onderzoekers beschikbaar worden gesteld. Ook kunnen portalen geconfigureerd worden waarin voor hen relevante kaarten en datasets worden getoond. Het uiterlijk van de gebruikersinterface kan voor elk portaal aangepast worden met de kleuren en logo. Zie voor meer informatie: Kaartportalen. Daarnaast kunnen via REST-services, OGC-services en databasekoppelingen de geconfigureerde datasets ook aan andere applicaties worden geleverd.